Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Turun Fimex Oy:n henkilötietoja sisältävästä käyttäjärekisteristä

1) Rekisterinpitäjä

Turun Fimex Oy (Y-tunnus 1027293-1)
Lauttarannankuja 35
21510 Hevonpää (Paimio)

Puh. +358 400 532 798 / +358 02 4582 724
kai.kosklin@fimex.fi

2) Yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa

Eija Kosklin
Puh. +358 400 484 249

Lauttarannankuja 35
21510 Hevonpää (Paimio)
kai.kosklin@fimex.fi

3) Rekisterin nimi

Turun Fimex Oy:n käyttäjärekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään keräämällä Turun Fimex Oy:n verkkosivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista, verkkokauppapalveluiden tarjoamista sekä lisätietojen tarjoamista varten.

5) Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti eli vähintään 10 vuotta.

6) Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat verkkokauppaan rekisteröityneiden tai verkkokaupasta tilanneiden henkilöiden etu- ja sukunimet, osoitetiedot, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, ostotiedot sekä osittaiset maksutapatiedot, kuten luottokorttinumeron loppuosa.
Rekisteriin ke­rät­tä­viä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, kel­lo­nai­ka, mil­tä si­vul­ta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met, pal­ve­lun käyt­tä­jän maa sekä ostotapahtumat.

7) Säännönmukaiset tietolähteet

Hen­ki­lö­tie­to­ja ker­tyy re­kis­te­rin­pi­tä­jän si­vus­ton käy­tön kaut­ta saa­duil­la tie­doil­la.
Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa sivuston käytettävyyttä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Kolmannen osapuolen palvelut

Käytämme kävijätilastointiin Google Inc:n Google Analytics -palvelua, jossa kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analyticsin luomaan raportointiin, jossa käytetään näiden ohjelmien evästeitä ja JavaScript-koodia.

Turun Fimex Oy:n sivusto saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole Turun Fimex Oy:n hallinnassa eikä Fimex ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta tai niiden keräämistä tiedoista.

8) Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus.

Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille (esim. maksunvälityspalveluiden tai rahoituspalveluiden tarjoajat)
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei yhteistyökumppani ole sitä kieltänyt
viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.

9) Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10) Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sekä verkkopalvelussa että fyysisesti lukitussa tilassa. Rekisteritietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

Käyttämämme maksunvälityspalveluiden ja rahoituspalveluiden tarjoajat ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia rekisteröityjen henkilötietojen suojaamisesta.

11) Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Edellä mainitut pyynnöt ja ilmoitukset pyydämme lähettämään edellä kohdassa kaksi mainituille yhteyshenkilöille.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

12) Muu­tok­set tie­to­suo­ja­se­los­tee­seen

Pi­dä­täm­me oi­keu­den muut­taa tä­tä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Tie­to­suo­ja­se­los­teen si­säl­tö kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti.